Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy lub zleceniobiorców.

Administrator danych

PartWork Pack Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 5, 32-200 Miechów, NIP: 6751657330 REGON: 380970942 KRS: 0000989505

Cele przetwarzania

– Ocena kwalifikacji zawodowych kandydata.
– Ocena zdolności i umiejętności kandydata.
– Wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób dla zawiązania stosunku umownego.
– Wykonywania prawnie uzasadnionych interesów.

Podstawy prawne przetwarzania

– Obowiązek prawny
– Stosunek obligacyjny
– Pani/Pana zgoda
– Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz wyraźnie wskazanych przez Panią/Pana.

Kategorie danych osobowych

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: nazwiska i imiona, imiona rodziców; data urodzenia; adres zamieszkania lub pobytu; rodzaj uprawnienia dla pobytu oraz pracy na terytorium Polski; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; wykształcenie; numer telefonu; adres e-mail; wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych; inne dane, które zawarłeś w swojej ofercie pracy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
– prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
– inne prawa określone w informacji szczegółowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PartWork Pack Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 5, 32-200 Miechów, NIP: 6751657330 REGON: 380970942 KRS: 0000989505 , (dalej: PartWork). Może Pan/Pani się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Marii Konopnickiej 5, 32-200 Miechów, poprzez e-mail: kontakt@part-work.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
– ocenić kwalifikacje w ramach Pani/Pana aplikacji;
– ocenić Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebne w związku z organizowanym procesem rekrutacji;
– dokonać wyboru odpowiednich osób.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę lub umowy zlecenia – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w przypadku osób nie posiadających Polskiego obywatelstwa – rodzaj oraz termin obowiązywania uprawnień związanych z pobytem i możliwością pracy na terytorium Polski.
– Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazano nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
– Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia wszystkich procesów rekrutacji na stanowisko o parametrach zgodnych z treścią oferty zatrudnienia, na którą Pan/Pani aplikuje.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
– Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
– Podmiotom, na których zlecenie wykonujemy proces Państwa rekrutacji. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali T Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody,
h. aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emaliowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.